Encyklopedie Plzně

Encyklopedie dějin města Plzeň

  Ulice
  Vyhledání ulice


  název
  vznik


  Pojmenovávání plzeňských ulic

  Je téměř jisté, že plzeňské ulice dostávaly svá jména již krátce po založení města. Ovšem první písemně doložené jméno máme až k roku 1600 (Malá ulička). O více jak 200 let později (1821) jsou na mapě zachycena další jména ulic nacházejících se v historickém jádru města.
  Nejstarší pojmenování ulic bylo odvozováno zejména z:

  • v nich provozovaných řemesel či trhů (Kotlářská apod.),
  • jejich dominant (Františkánská či Dominikánská),
  • jejich charakteru (Dlouhá či Malá),
  • jejich směru (Pražská).


  Velký boom v pojmenování ale i přejmenovávání ulic přinesla druhá polovina 19. století, zejména rok 1878. V této době začaly získávat zdejší ulice jména i po významných osobnostech. Pravděpodobně prvním takto nazvaným prostranstvím byly Štěpánovy sady pojmenované roku 1846 po Štěpánu Habsbursko-Lotrinském.


Za existence habsburské monarchie byly názvy jednotlivých ulic jak v českém, tak i v německém jazyce a uliční tabulky byly dvojjazyčné. To se změnilo v roce 1904. Tehdy začaly být ulice označovány jen českou tabulkou (nejprve nově vzniknuvší a časem měly být nahrazeny i tabulky stávající). Němčina se oficiálně do názvů ulic vrátila s nacistickou okupací, kdy byla v roce 1940 vydána vyhláška, která nařizovala provést dvojjazyčné označení ulic. Od konce druhé světové války jsou zdejší názvy úředně již pouze české.


Postupem doby vznikala i ustálená pravidla pro pojmenování městských ulic a veřejných prostranství.


Výraznější změny v názvech ulic byly zapříčiněny především významnými dějinnými událostmi – vznikem republiky, nacistickou okupací, nástupem a pádem komunismu.


V dnešní době upravují názvosloví nejen plzeňských ulic platné zákonné předpisy, tj. zákon o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


K 14. září 1998 byla provedena úprava uličních názvů podle pravidel českého pravopisu v případě psaní velkých a malých písmen u víceslovných názvů s předložkami. Pro lepší orientaci jsou i starší názvy psány dle dnešního úzu.Habrmannovo náměstí, 1955. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2289b, sign. LP297/79b.